KOZMIKUS KIÁLTVÁNY
Írta: Fapipa - Dátum: 2016.12.04. 21:24:37

KOZMIKUS KIÁLTVÁNY

A Világegyetemben egyetlen valódi, örök Érték létezik: az Isten-adta Élet. Ez a Legfelsőbb Érték; ezért az emberi élet, az emberi magatartás elsődleges iránytűje csak az élet oltalma, védelme, támogatása, nemesítése lehet; ez felülír minden más szempontot, minden más irányelvet. Innen, eme alapról – és csakis innen, ezt örökké szem előtt tartva – lehet továbblépni, bármely igaz és erkölcsös irányba. Halódó – egyúttal bennünket éltető – Föld-anyánk védelme, mentése így elsődleges feladatunk. (E kiáltvány szövegében az Élet kizárólag a Világegyetem 4%-át alkotó földi 'anyagi' valóság – mindenkori Születés és Halál időpontja közötti – sajátos aktivitását jelenti; a többi 96%-kal, az 'anyagtalan' élő jellegével nem foglalkozunk.)
Teljes hír

KOZMIKUS KIÁLTVÁNY

A Világegyetemben egyetlen valódi, örök Érték létezik: az Isten-adta Élet. Ez a Legfelsőbb Érték; ezért az emberi élet, az emberi magatartás elsődleges iránytűje csak az élet oltalma, védelme, támogatása, nemesítése lehet; ez felülír minden más szempontot, minden más irányelvet. Innen, eme alapról – és csakis innen, ezt örökké szem előtt tartva – lehet továbblépni, bármely igaz és erkölcsös irányba. Halódó – egyúttal bennünket éltető – Föld-anyánk védelme, mentése így elsődleges feladatunk. (E kiáltvány szövegében az Élet kizárólag a Világegyetem 4%-át alkotó földi 'anyagi' valóság – mindenkori Születés és Halál időpontja közötti – sajátos aktivitását jelenti; a többi 96%-kal, az 'anyagtalan' élő jellegével nem foglalkozunk.)

„Tedd mérhetővé a mérhetetlent!” Kövessük a hajdani jeles fizikus útmutatását, de tudnunk kell, mit és miért mérünk. A boldogság, a szerelem-szeretet, az igazság-egészség mértékegysége máig ismeretlen, és félő, hogy örökre az is marad; legföljebb is az „emberi szűrőn átbocsátás” utáni visszajelzések adatai állnak majd rendelkezésünkre. Nekünk mégis – az előttünk álló új korszakban – ezekre az Élet Minőségét jelző tényezőkre kell figyelmünket irányítanunk; az eddig volt, mérvadónak tekintett mennyiségi mérőszámainkat csak másodlagosnak kell tekintenünk. Különben visszaeső téveszmés maradiaknak mutatkozunk, akik képtelenek az új iránytű használatára egy „Új Föld Új Kontinensei” között, és – megváltozott mágneses pólusok mellett – 'csakazértis' az önveszélyeztető régi tájoló használatához ragaszkodunk. Ez esetben a számunkra megnyilvánuló eredmény távol áll majd az Új Kor Új Valóságától, és eltévedünk a megváltozott viszonyok között.

Hatszintű – egymásra épülő – rendszer képezi az Új Kor felismert Élet-alapjait. Isten (1) – Élet (2) – Boldogság (3) – Szerelem-Szeretet (4) – Kozmikus Rend (5) – Igazság-Egészség (6). (A föld elem, a víz elem, a tűz elem és a levegő elem együttes harmóniája csak a kozmikus rend /szer/, azaz a szer elem /ötödik elem/ működése révén valósulhat meg!!! Látnunk kell: ez a magyar 'szerelem' eltér a 'Liebe', a 'love', az 'amore', a 'ljubóv' stb. – kizárólag érzelemvilágot tükröző – idegen nyelvi fogalomtól. Anyanyelvünk – a magyar gondolkodást híven jellemző módon – a legszebb emberi érzelmet azonosítja a kozmikus rend hibátlan működésével (magyar nyelvi kód!) Ez már jellemzően magyar létbölcselet, filozófia! A fenti hat tényező oksági kapcsolatok szerves rendjét követve illeszkedik egymáshoz, megfelelve a rendszerlogika összefüggési követelményeinek. Örök, anyagtalan értékek, a Világegyetem 96%-ához tartozók; függetlenek földi életünk korlátaitól, véges voltától. Jövendő Életünket – a Földön éltet is és az Örök lelki-szellemi Létünket is – jelen felismerésünk szerint csakis örök, anyagtalan értékekre építhetjük.

Miután köztudott, hogy az Igazság a Valóság legbensőbb lényege, a Valóság – az Élő Világegyetem, anyagi és anyagtalan – pedig a Mindenható Isten teremtménye, ezért az Igazság mibenléte független a támogatói létszámától! Akkor is létezik a maga anyagtalan mivoltában, ha az emberi észlelésen és gondolkodáson kívül esik. Bármiféle „szavazatszámláló bizottság” ítéletalkotása fölött áll.

Ez a hatszintű értékrend fölötte áll a kodifikált vallásoknak, a bármiféle hitéleti megfontolásoknak, az osztályharcon alapuló jobboldali/baloldali eszmei-politikai iskoláknak, gazdasági rendszereknek, anyanyelvek és kultúrák szerinti alá- vagy fölérendelési megfontolásoknak és szándékoknak. Bármiféle megosztásnak, szét-, illetve elválasztásnak ellenhatású modellje. A tiszta és igaz összefogásnak, az értelmes együttműködésnek alapja. Értő és érző – szívvel-lélekkel alkotó – politika-szakácsok kezében ez lehet akár a Világbéke első, általános receptje.

Ezért: Földünkön elhagyandó, fölszámolandó mindenféle életkárosító társadalmi-gazdasági rend, és meghonosítandó a fent jelzett, hatszintű, Érték alapú Életrend. Világhírű tudósok – közgazdászok, fizikusok, természetvédők stb. – jelzik a feladat halaszthatatlan jellegét. Közép-Európának, ezen belül Svájcnak, Ausztriának és a szélesen értelmezett Kárpát-hazának – különösen a hagyományos, békés, igazságközpontú magyar gondolkodásnak, amelynek kódjai a magyar nyelvben rejlenek – Kelet és Nyugat közötti semleges, érték-közvetítő státusban úttörő, meghatározó, korszakformáló feladata van. („Magyarország – érték alapon – legyen fal és kapu Kelet és Nyugat kapcsolatalakításában!”)

II. János Pál pápa fogalmazása szerint jelenleg „a Halál civilizációjában” vegetálunk (értsd: az Élet veszélyeztetését, pusztítását jelentő modellt követünk). Mivel a Halál ellenpólusa egyedül a Születés és az azt követő Élet, a kiutat a mai csapdahelyzetből az „Élet értékrendjének” (értsd: a földi Élet óvását, őrzését, ápolását jelentő modell) követése – és csak ez – jelentheti. A hagyományos magyar népélet és hatalmas kultúrkincse, sőt, a magyar történelmi alkotmányos tradíció is, pontosan az Élet értékrendje jegyében áll. Megtestesítője – évszázadokon át – az alkotmányos Magyar Királyság volt, pontosabban az értékrendet szimbolizáló Szent Korona. Az ennek jegyében álló szokásjog-halmaz, amelyből kinőtt a Történeti Alkotmányunk, az Élet védője, oltalmazója. A természet általános értékeire alapozva szabályozza az ember életét; a természeti környezetet a múlt és a jelen és a jövő nemzedékeinek közös, megóvandó és épségben tovább adandó Értékének – Élet-támogató és Élet-óvó értéknek – tekinti. Ezért minden ilyen anyagi érték csakis a Szent Korona tulajdona lehet; használói csupán időszakos birtokosok. A „magántulajdon szentsége” helyett a „közösség élete” a meghatározó alapelv; ahogyan a jog ősi magyar értelmezése is működött: minden egyéni tulajdon, birtok elvehető, ha a birtokosa eltér a közösség szolgálata jegyében birtokolt vagyontárgya alkalmazása során a kijelölt-kitűzött közösségi – és ennek alapján jogos egyéni – céltól. Azonnali értékrendváltást megvalósító rendszerváltás szükséges.
A magyar királyság modellje egyedi, négypólusú modell; megfelel a legmagasabb szintű (21-edik) „galaktikus őstípusnak”, melynek neve: HUNAB KU. Ez egy – csúcsára állított rombusz vázú – négy „pont/pötty” konstrukció. Legfelül található az Élet Értékrendje, a Szent Korona. Az alatta lévő szinten az egyik oldalon a király, a másik oldalon a miniszterelnök a kormányával; mindkettő szolgálja az Életet, a Szent Koronát. A legalsó pötty szimbolizálja az Isten-adta népet, amely – szabad döntésével – hatalomba emeli mind a királyt, mind a miniszterelnököt s kormányát. Erre a gondolati építményre joggal lehetünk büszkék, különösen azon alkotmányos garancia alapján, mely szerint: „Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.” Bárki tehet kísérletet ennél szigorúbb, messzemenőbb és régibb (?) alkotmányos garancia felkutatására s felmutatására a világ jogrendjeinek tanulmányozása nyomán, de erősen kétséges, hogy e kísérlet sikerrel járna. Ennél magasabb szintű Életrend és kapcsolódó Alkotmányos Rend hiányában e rend kebelébe kell megtérnünk, „ha kedves az életünk”. Eme régi s újkori életmodell, a természetes és igazságosan hierarchikus gazdasági-társadalmi rend kiteljesítésével mutathatunk példát embertársainknak: magyaroknak, a Kárpát-haza, Közép-Európa, majd idővel az egész Nagyvilág egészséges életérzésű népeinek, nemzeteinek. Nekünk, magyar anyanyelvű, magyar kultúrájú, Egységben gondolkodó és érző, kötelesség-elvű embereknek ez a Kozmikus Feladatunk. Lássunk neki!

Felszólítunk minden jelenlegi politikai és gazdasági hatalmi tényezőt, hogy – fel- és elismerve a fenti tájékoztatás igazságát és életóvó jellegét – tegye meg a szükséges lépéseket a politikai-kulturális-gazdasági-katonai hatalom átvezetésére azon erők kezébe, amelyek már hosszú évek óta munkálkodnak a fent jelzett gondolatok jegyében, továbbá képesek és hajlandóak a „Nagy Átváltozás” programjának végrehajtására! Amennyiben ez megtörténik, illetve megtörtént, úgy az eddigi Világtörténelem legkedvezőbb nagy fordulata veszi, illetve vette kezdetét. Áldás!
Gödöllő, 2016. november 2. (itt: Halottak napja; ott: Újraszületők napja) (LHAttila)


Gödöllő-Máriabesnyő, 2016. november 27. Ludányi-Horváth Attila
okleveles közgazda, elemző