Talpra magyar !!!
Írta: Fapipa - Dátum: 2016.12.05. 10:34:08

Wir schaffen das


1. Talpra magyar!
Soros György, s az általa milliárdokkal támogatott Hila¬ry Clinton, aki a férjének bölcsen megbocsátott és el is felejtett már minden egykori sza¬xi¬zást a Fehér Ház orális termében, s aki a magánlevelezését összekever¬te az USA kül¬ügyminiszteri „birodalmi” levelezésével, és akit mind-ezek, továbbá nyilvánvaló gyengeelméjűsége dacára is meg¬¬ fognak vá¬lasztani az USA elnökének – nos mindezen fi-gurák a fejükbe vették, hogy a reni¬tens magyar népet „le-fejezik”, annak el¬le¬nére, hogy a nemlétező „Roth¬schild-csoport” egyértelműen támo¬gat¬ja Or¬bán Viktort, de lega-láb¬b¬is a Paks II. zöldre festett beruházási döntését.
Nem tudja a jobbschild, mit csinál a bal? Dehogynem…
Teljes hír

Wir schaffen das


1. Talpra magyar!
Soros György, s az általa milliárdokkal támogatott Hila¬ry Clinton, aki a férjének bölcsen megbocsátott és el is felejtett már minden egykori sza¬xi¬zást a Fehér Ház orális termében, s aki a magánlevelezését összekever¬te az USA kül¬ügyminiszteri „birodalmi” levelezésével, és akit mind-ezek, továbbá nyilvánvaló gyengeelméjűsége dacára is meg¬¬ fognak vá¬lasztani az USA elnökének – nos mindezen fi-gurák a fejükbe vették, hogy a reni¬tens magyar népet „le-fejezik”, annak el¬le¬nére, hogy a nemlétező „Roth¬schild-csoport” egyértelműen támo¬gat¬ja Or¬bán Viktort, de lega-láb¬b¬is a Paks II. zöldre festett beruházási döntését.
Nem tudja a jobbschild, mit csinál a bal? Dehogynem…
2. Migránstanya
Egész Európa azzá lett, és egyre inkább azzá lesz; amint már régen azzá lett az egész Atlanti világ, beleértve az Amerikai Egybesült Államokat is. Mint majmok a majomkenyérfán, úgy rajzanak minden-felé, pedig Elnök mégsem lehet mindegyikükből. Ha elmész az Európai Únió akármelyik nagyváro-sá¬ba, nem tudsz már különbséget tenni migráns és menekült között, mert jól láthatóan a maroknyi ma¬radék bennszülött fehérek menekülnek a több-séget képező színes bőrű jövevények elől.
S végül áldozatul esnek nekik.
3. Nem leszünk
Újra rabok nem akarunk lenni – sem menekülők, sem menekültek -, mert most éppen szabadnak hisszük magunkat, mert az elmúlt 26 évben min-ket is felszereltek laptévével, laptoppal és okos tele¬fonnal, amiktől mi is ugyanolyan egyen-hülyék let¬tünk, mint a többi konzum-idióta, bármerre nézel. Szóval sem okosak, sem rabok nem akarunk lenni újra, csak szabadon hülyék, mint mindenki ezen a Földön, aki csak a perc bűvöletében és élvezetének él. Mi nem lettünk, de nem is leszünk. Maradunk!
4. Sehonnai bitang Merkel
Láttam a banyát ott állani – I saw her standing the¬re -, a dezinformációs sajtótájékoztatón, csak né¬z rám – she just looks at me – a nagy tekintet és te¬kintély nélküli gülü szemeivel; esküszöm, hideg vér¬¬rel hazudott most is, de miközben a szája járt, az álarca átváltozott hüllővé, pont mint a David Ic-ke előadásán bemutatott politikusok arca.
Son of a bitch – valamennyi.
Illuminati – Annunaki – Kígyókirályok – Roth-schild – Zi¬o¬nists. Switzerlandi alagútátadó bak-kecske-üzekedők. Kosfejleves-főző druida barbá-rok. Sir Winston Churchill „méltó” utódai. By the way – David Icke szavaival – a Rothschild Zionism terminus technicus, minden tévhittel és tendenci¬ó-zus félremagyará¬zással ellentétben, nem „rassz”, ha¬¬¬nem egy világuralomra szakosodott titkos társa-ság, más néven az Illuminati, vagyis a Sátán Zsina¬gó¬gája (vö. Jelenések Könyve 2.9)
Midsummer démon imádói (Bohemian Grove).
5. Gyűjtőtábor
Ez az! Én bizony úgy látom, hogy ez a fészkes pán-európai EU, ez egy rohadt nagy koncentrációs tá-bor, ahová kvóta szerint lehet bejutni, kijutni meg sehogyan sem, csak előre megtervezve, mint az an¬golok. Törökország egy görög trójai faló, amelyik hol az Iszlám Állam (ISIS) fedőnevű fiktív alakulat vezető háttérhatalmának tűnik, hol meg Mercedes-gyártó, milliós szakmunkás áradatnak, hol viszont hamis szír útlevelek gyárának, ahol mindenki ja¬nu¬ár elsején született. De hogy ez az önpuccsista Erdogan titokban összehált a Merkellel, az holt si¬cher. Tankokkal hozzák a szíreket az EU-ba…
A pancser-puccs szeptember 11. török változata.
6. Romlott Nyugat
A „Nyugat”, ami egyenlő az egykori Nyugat-Római Császár¬ság¬gal, és amelynek erkölcsi nívója semmit nem javult, inkább tovább romlott. Az USÁ-val kie¬gé¬szít¬ve az Atlanti Paktumot alkotja, amely a Sátán felségterülete. Különösen az USA – a Föld első és legerősebb szabadkőműves állama -, a Brit Kirá¬lyi Bi¬ro¬dalom (City of London) és az Európai Ú¬nió, amely szabadkereskedelmi egyezményből a vi¬lág immár második szabadkőműves államszövetsé¬gévé nőt¬¬te/növi ki magát, a meghasonlott Német¬or¬szággal és a velejé-ig romlott, évszázadok óta hitet¬len Franciaország-gal az élén.
7. Iszlám gyarmat
Az Európai Únió egész története során potenciális iszlám gyarmat volt. Az oszmán hódítás a közép-kor¬¬ban még nem érhette el végcélját, mert a ma-gyar hűség és hősiesség mindig megmentette a Pá¬pa álszent birodalmát attól, hogy iszlám kalifátus legyen belőle. Ami akkor nem ment Szulejmán ere¬jével, az most megy török - + ISIS – csellel, Merkel hazaárulása révén.
8. Migráns-kvóta
A cél nyilvánvaló: egész Európa feltöltése muszli-mok¬kal. De van egy kivétel: Magyarország. Itt most rátérnék arra, miért is támogatja újabban a nem-létező „Rothschild-csoport” a Paks II. szerző¬dést, il¬letve a nagyonis meghatározóan létező vé¬le¬mény- és világpolitika-formáló Roth¬schild-dinasztia (Roth-schild-Zionism) Orbán Viktort, és az ő migráns-po-li¬tikáját, miközben Soros György nagy serényen sa¬ját kre¬a¬tú¬rája el¬len tevékenykedik. Hát pont azért, mert a Rothschild-dinasztiának van egy bal és egy jobb keze is, és mind a két kezéből eszik valaki. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Fidesz nyíltan dekla¬rált „testvérpártja” az izraeli LIKUD, továbbá még azt is, hogy Magyarország nem telepíthető be nyak¬ló nélkül muszlimokkal, hiszen Magyarország vala¬hol Izrael zsidó lakosságának „tartalék-országa”, ar¬¬ra az igen valószínű esetre, ha az ENSZ és a Roth¬schildok által 1948-ban kreált műállam alatt for¬róvá válna az „otthoni” talaj. (Jó ez így, mert egy¬részt Ma¬gyar¬ország - mint befogadó ország – min¬dig a legnagyobb zsidó-diaszpórának adott otthont, másrészt „jó okból” most majd a Rothschildok által ve¬zényelt Izrael fogja megvédeni Magyarországot az Illuminátusok által vezényelt iszlám (arab) invázió¬val szemben.) Ahogy Olaszország pl. simán feltölt¬hető muszlimokkal, úgy Magyarország nem. Az isz¬lám ugyanis a cionizmus legveszekedettebb ellen¬sé¬ge, amint ez Albert Pike III. világháborús tervéből is egyenesen következik.
Mellesleg megjegyzendő, hogy minden „szent¬nek” ma¬ga felé hajlik a keze. Ennek szemmel látható kö¬vetkezménye, hogy nagyjából az Alcsút-Nyíregyhá¬za nyomvonal mentén hazánkban egy „régi-új zsi¬vány rassz” gyors elő¬retörése figyelhető meg; a va¬gyonosodásban, a közha¬ta¬lomban és a közmédiá¬ban egy¬aránt. A „belső rassza¬ink” érdekei is vég¬képp szöges ellentétben áll¬nak mindenféle iszlám be¬ván¬dorlással, ami nyilván felborít(hat)ná az eddig kia¬la¬kult/kialakuló etnikai, vallási status quó-t.
9. Áldó imádság
Béke porainkra. Ennek az egésznek – ami az előt-tünk kifejlődő Armageddon – „jó vége” nem lehet, és nem is lesz. Mi, magyarok semmiképpen nem állhatunk a Sátán mellé; sem a bal, sem a jobb ol-dalán. Történelmi példákkal bizonyítható, hogy az eddigi „szélsőséges” politikai kicsapongásaink mind Magyarország felszabdalásához, megcsonkításához, növekvő és gyorsuló kizsákmányolásához, politikai (evilági) kom-petenciánk és jelentőségünk folyama¬tos leértékeléséhez, vagyonvesztéshez és az egyéb¬ként kiváló képességű ma¬gyar nép szétesésé¬hez, fo-gyásához és végső elszegényedéséhez vezettek. Szakrális (mennyei) jelentőségünk nem csök¬kent, sőt, egyre fokozódik, mert a Szentkorona Tan, mint „szellemi/lelki nemzeti-jogi kuriózum” vissza¬állítá-sa egyre ége¬tőbb szük¬ségszerűség, amelynek globá¬lis alkalmazása nél¬kül az idő kereke sem zök¬kent¬hető vissza, nél¬küle nem állhat helyre az Ég és a Föld természetes (online) kapcsolatrendszere. Luci¬fer és tár¬sai evilági tobzódásának, megfékezésének egyetlen ellenszere a Szentkorona Tan lehetne.
Ezért áldó imádság védjen minden igaz magyart, azt a népet, amelyik megalkotta Isten jogállamát.

10. Orbán kontra Vona
Vona Gábor azt nyilatkozta, hogy „elvette a Jobbik lelkét”. Hát ez – ha így van, márpedig ő csak tudja, mit beszél! – nagy butaság volt! Ugyanis ha kivo-nod a Jobbikból az átgondolt, józan radikalizmust, nem marad más, csak a bőgatya és a fütyülős ba-rack. A rászavazók száma nemhogy nőni nem fog, de meredeken csökken. Az a baj, hogy – úgy tűnik – Vona Gábor mindenáron – bármi áron! – Orbán Viktor valós ellenfele akar lenni a 2018-as ország-gyűlési választásokon, és váltig azt hiszi, hogy a „néppártosodás” záloga a cukiság-kampány. Téved! A cukiság-kampány mindenekfelett kontra-produk¬tív. Vona Gábor ugyanis minden, csak nem cuki. Addig „hiteles”, ameddig radikális – minden ügy¬ben. Nagyon kilóg a lóláb! Vona Gábor nem hisz – ő mondta – a párt-demokráciában, de pártként akar „demokratikus” választásokat nyerni. Ez fából vas¬ka¬¬ri¬ka. Mostantól senki nem hiszi el, amit mond… Milyen stratégia következhet ebből? Önkéntes vere¬ség? Ennek semmi értelme. Mondhatnánk – egye¬sek mondják is -: Vonának elment a maradék esze. Pedig nem így van. Épp az, hogy megjött. Arra szá¬mít ugyanis, hogy 2018-ban a Jobbik semmikép¬pen nem győzhet; akkora lesz viszont a kormány¬váltó néphangulat, hogy a Fidesz csak koalícióban lesz ké¬pes kormányt alakítani. Ezért addigra sza¬lon¬képes koalíciós partnerré kell néppártosodnia…
Vona Gábor igazából 2022-re készül. Mert addig-ra…
11. Orbán kontra Merkel
Nagy kérdés, hogy kinek lesz „koalíciós partnere” Vona Gábor 2018-ban? Mert egyáltalán nem biz-tos, hogy Orbán Viktornak. Az ő gondolatai ugyan-is már nem itthon járnak. Túl fiatal ahhoz, hogy még 15-20 évig sikerrel játssza itthon, Magyaror-szá¬gon ezt a „polgári Magyarország” blődlit. Ennek a blöffnek egy-két év múlva befellegzett… Orbánt ennél jóval nagyobb feladatra jelölték és nevelték ki 30 évvel ezelőtt, és ma már egészen tisztán körvo¬na¬lazódik, hogy mire. De előbb nézzük Angela Mer¬kel asszonyt, a keletnémet csoda-kancellárnőt. Ez a nő Európa szeptember 11-ének megvalósítója. Jól ismerjük már a trükköt, hogy „valami újnak” – ami mindig a háttérhatalom fokozódó koncentrációját és centralizációját készíti elő! – a bevezetése csakis a népakarat legitimációjával lehetséges, hiszen de¬mokráciában élünk, vagy mi a szösz. Pont ezt céloz¬za a halálos veszedelem, az iszlám fergeteges és tö¬meges betelepítése Európába. Mikor már bent lesz¬nek 8-10 millióan – nem vagyunk már ettől olyan messze! -, akkor kiderül, hogy a csodakancellár-nő tévedett. Wir schaffen das nicht! De akkorra már Európa menthetetlen lesz, ezért a veszedelem keze¬lése valami egészen újat követel. És akkor – csodák csodája! – eljön a Megmentő, aki már sok évvel ko¬ráb¬ban megmondta a tutit. Egyedül ő mondta meg, mindenki más azt hitte, hogy majd olcsó béresek, gyorstalpalóval szakmunkássá kiképzett migránsok százezrei fognak Mercedeseket és BMW-ket, Audi¬kat sorozatgyártani úniószerte – aki pedig kevésbé tanulóképes, az majd mosogat és szemetet szállít, míg a derék németek, franciák és hollandok majd a lábukat lóbálják… Egyedül a Megmentő tudta, mi¬ként kell ezt a Sorosék által is buzgón előidézett és tá¬mogatott migráns-válságot lekezelni. Türelemmel ki¬várta, amíg eljön a pillanat, az ő nagy pillanata. Mert akik kiválasztották, épp’ erre készítették fel. Hogy ő legyen a felkent mesterséges Megmentő, a végső idők „szükségszerű kreatúrája”. Highway to Hell. Semmi nem az, aminek látszik. (A látszólag leg¬jámborabb bárányból lesz a legvérszomjasabb Fe¬¬¬ne¬vad, midőn a jóslat betellik.) És akkor az EU-ból létrejön az Európai Egyesült Államok – mint a ha¬ta¬lom szükséges legmagasabb koncentrációja -, és első elnökének azonnal megválasztják a Meg¬men¬tőt. A politika és a történelem dialektikus…
12. A Kígyókirályok ébredése
Bizony, dialektikus… És ismétlődik. Amikor kellett egy Napóleon, lett egy Napóleon. Amikor kellett egy Hitler, csináltak egyet. (Ha nem „csinálják meg”, ta¬lán még ma is szobafestő lenne, aki időnkint ok-kult hatalmakkal álmodik, s ügyes keze éjjelen-ként rú¬nákat róna a sötétség kárpitjára…) Amikor kel¬lett egy Bush (vö. Mabus), csináltak neki egy Osza¬ma bin Ladent is, hogy együtt ledönthessék a WTC-tornyokat. Miközben az USA Orwell rémállamává fejlődhetett a kitalált lökéshullámok hatására. Ma már készen áll a nagy mű: rendőrök és négerek lö¬vik szüntelen egy¬mást fényes nappal, mindenütt, a nyílt utcán. Az in¬diánokat egykor mind egy szálig ki¬¬irtó, majd fekete afrikaiakat tömegesen rabszol¬ga¬ság¬ban tartó eu¬¬rópai telepesek állig felfegyverzett késői utódai már Afganisztánt, Irakot, Líbiát, Szíriát bombázzák/bombázták eszeveszetten, de csak az-ért, hogy onnan a muszlim lakosság – fekete-fehér – egyenesen Európába meneküljön. S mint gigan¬ti-kus emberi sáskahad, letarolja azt a kultúrát is, ahonnan egykor a büszke indiánirtók származtak. Végszóra jön Hilary Clinton, a Cecil Rhodes alapít-vány¬ban kiképzett 33-as fokozatú boszorkány, hogy learassa a Földön mindazon mérgezett gyümölcsö-ket, amelyek összes magvait napjainkig, személye-sen ura és parancsolója, maga Lucifer vetette el.
13. Soros György
És most, Európa végveszélyében, a bibliai végidők el¬ér¬kez¬tekor az Annunaki-Rothschild-Illuminátus-Kí¬gyó¬¬király felébred, és a saját farkába harap. So-kan szidják ma Soros Györgyöt, a Királynővel együtt az angol fontot is sikeresen meg¬hekkelő amerikai¬/ma¬gyar milliárdos spekulánst, hogy „Nyílt Társada¬lom” nevű, valójában zártosztály-szerű klánjával min¬denütt a saját embereit igyekszik pozícióba he¬lyezni; - saját embereit, akiket stratégiai célokkal elő¬re-gyártott társadalom-manipuláló alapítványai¬ban előrelátóan direkt ezek végrehajtására képzett ki.
Most elérkeztünk írásom legkényesebb részéhez. A első Fidesz-kormány (1998-2002) sosem került vol¬na hatalomra (1) a Kisgazdapárt szövetsége nélkül (2) A Soros Alapítvány igen jelentős anyagi támoga¬tása nélkül. Emellett a Fidesz – ma is uralkodó – vezető kádereinek és holdudvarának 80 %-a Soros-ösztöndíjakkal tanult; minden politikai vezetői ké¬pes¬sége megszerzését Soros Györgynek köszönheti. Konkréten az 1998-as választási kampányhoz a Fi¬desz többszáz-milliós nagyságrendű támogatást ka¬pott. Mivel akkoriban gazdasági szakértőjük vol¬tam, 2 éves szakértői munkámért nekem is jutott ebből nettó 12 ezer néhányszáz forintnyi megbízási díj… Miközben a Fidesz térdig járt a pénzben…
Hogy nem tudja az Illuminátus ördög bal keze, mit csinál a jobb? Ugyan már! Merő szemfényvesztés, parasztvakítás az egész. Nagyon jól tudja! De ebben a sátáni szereposztásban mindenkinek megvan a ma¬ga szerepe, aztán azt jól-rosszul eljátssza. A Roth¬schildok és a Sorosok szolgáltatják a pénzt és a zenét – fütyülnek -; Orbán meg Hilary táncolnak. Hol előre, hol meg vissza. Hol meg egymással szem¬ben, hiszen a látszólagos ellentétek hitelesebbé te¬szik a melodrámát. Pénz beszél – kutya ugat…
Wir schaffen das…
Még mit nem!
14. A fák az égig nőnek
Végezetül egy idézet következik a „Ténytár” blogról, immár a fősodraton kívül, mintegy bónusz adalék-ként annak bizonyítására, hogy egyrészt ma semmi nem az, aminek látszik, másrészt bármi és az el¬len¬¬ke¬zője is sorozatban elhitethető a széles töme¬gek¬kel, ők ugyanis naívak és hiszékenyek, egész éle¬tükben csak a megélhetésüket és a Rothschild-kamatokat kergetik, így sem gondolkozni, sem em¬lékezni nem marad elég szabad idejük.
„Nem titok, hogy Orbán Viktor, Németh Zsolt és Szájer József is Soros György támogatásával ta-nulhatott nemzetközi hírű amerikai egyeteme-ken. A miniszterelnök 1988 áprilisától a Soros Ala-pítvány támogatásával működő Közép-Európa Ku-ta¬tó¬cso¬port munkatársa volt, majd 1989 szeptem-be¬ré¬től az Alapítvány ösztöndíjával az oxfordi Pem-b¬roke College-ben az angol liberális filozófia törté-ne¬¬tét tanulmányozta (megjegyzésem: jó, hogy nem az anarchizmust, mint egész életében kizárólago-san pl. Bozóki András. – Cz. L.) Soros-ösztöndíjjal tanult az Oxfordi Egyetemen Szájer József, a Fidesz EP-képviselője és Németh Zsolt külügyi államtitkár is. Egykor az alapítvány támogatásában részesült még Kövér László házelnök és Stumpf István alkot¬mány¬bíró is. Azt már kevesen tudják, hogy Grú¬ber Károly nagykövetünk, a brüsszeli állandó képvise¬let kül-és biztonságpolitikai hivatalának vezetője ok¬leveles politológus végzettségét a Közép-Európai Egyetemen és a Budapest és New York State Uni-ver¬sity-n szerezte. Hasonló a helyzet még Kumin Fe¬renc¬cel is (2012-től a második Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős helyettes ál-lamtitkára), ő 2001 és 2004 között koptatta a CEU padját. Kovács Zoltán államtitkár 1992-ben az el-sők között került be a frissen alapított Közép-Euró¬pai Egyetemre, ahol 2002-ben még PHD-fokozatot is szer¬zett. Kovács ráadásul kiemelkedő szakmai ta¬nulmányutakat is köszönhet Soros Györgynek, hi¬¬szen 1994 és 1995 között egyéves ösztöndíjjal Ox¬fordban tanulhatott a The Queen’s College-ban. De Orbán Gábor, az NGM adó-és pénzügyekért felelős államtitkára is Soros Györgynek köszönheti, hogy Dallasban, a St. Mark’s School of Texas-on ta¬nulhatott.

A Bibliában olvashatjuk Saul szinte hihetetlen tör-ténetét, aki sok éven át a keresztényeket, Jézus követőit üldözte, sokukat meg is gyilkoltatta. Aztán egyszer csak „csodát látott”, és legott megfordult a damaszkuszi úton. Idézet a wiki¬pédiából:
„A bibliai elbeszélések szerint úgy kétezer évvel ez-előtt egy Saul nevű ifjú, „gyűlölettől lihegve” Jeru-zsálemből Damaszkuszba tartott, hogy fogságba ves¬se a kivégzett Jézus követőit, akik hittek Jézus Krisztus feltámadásában. Minden másképpen tör-tént, mint ahogy elképzelte. Az úton megjelent neki Jézus, s megkérdezte tőle: „Saul, Saul – miért üldö¬zöl engem?” Saul összeomlott, tehetetlenné vált, meg is vakult, s magába fordult, majd egy bizonyos idő elteltével már tanítvánnyá akart lenni. Azonban hosszú időbe tellett, míg a keresztények elhitték a meg¬térését. Hiteles változásának egyetlen feltétele volt: mindent bevallani. „Igen, Saul voltam, de Pál lettem” – vallotta meg. Csak így válhatott apostollá, majd vértanúvá.”
Az egyszeri ember azt hinné – mert ezt is beadták neki -, hogy Saul esete egészen kivételes. Most be-bizonyítottuk, hogy Saul/Pál esete a magyarországi „rend¬szerváltás” során tömegesen megtörtént, hi¬szen akik ifjúkorukban még „cápalátogatásról” vi¬ho¬rásztak, középkorúvá érvén – elfelejtve/¬meg¬ta¬gad¬va Soros-tanulmányaikat – alázatos keresztény¬demokraták¬ká változtak át. Ennyi konvertitát még a prédikáló Jézus sem látott, de még Seszták Ágnes sem a Magyar Nemzettől! (Még a Demokrata főszer¬kesztő-helyetteseként, kedvenc mondása így szólt: „Laci, vajon most miről írtál? Hogyan lesz a …..-ból kereszténydemokrata? Ha-ha-ha!”) Nos, ezt a mon-dást engedelmével most kissé átalakítom! „Kedves Ágnes! Hogyan lesz a Soros-janicsárokból ifjú rend-szer¬váltó hős, majd valamennyiükből Magyarország keresztény¬demokratá¬nak álcázott vezető elitje? Ha-ha-ha!” Lám, hamis mítoszokból csak átláthatatlan köd gerjed, magyar feltámadás, felzárkózás – soha.
De az átlagember elhiszi – mert ezt is elhitették ve¬le -, hogy a fák sosem nőnek az égig. (Mi azonnal el¬hittük, pedig ők máig nem is vallottak be semmit.) Salák-Bobor¬jánnal szólva:
Pedig de…!
Vác, 2016. augusztus 31.

Czike László